Spring naar content

Algemene voorwaarden

Movitalis is niet gebonden aan het leveren van producten en diensten op basis van een onjuiste weergave van prijzen, data of andere informatie op www.movitalis.nl, ranigoederee.com of elke andere website in beheer van Movitalis, ongeacht de oorzaak. Alle overeenkomsten worden schriftelijk bevestigd met de actuele en correcte gegevens met inachtname van een vastgestelde bedenktijd. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken die afwijken van deze voorwaarden gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden training & coaching voor individuele deelnemers

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsgeldige overeenkomst tussen opdrachtnemer (hierna te noemen “Movitalis”) en de individuele deelnemer (hierna te noemen “Deelnemer”) aan één van de seminars, workshops, trainingen en/of coachingsprogramma’s (hierna te noemen “Trainingen”).
 2. Op alle overeenkomsten tussen Movitalis en Deelnemers is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2: Inspanningsverplichting

 1. Movitalis zal zich te allen tijde inspannen de Training naar beste kunnen uit te voeren. Movitalis is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde.
 2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Movitalis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de training, tijdig aan Movitalis worden verstrekt.
 3. Movitalis is gerechtigd bij de uitvoering van de training derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Movitalis de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel 3: Inschrijven voor trainingen

 1. Inschrijving voor trainingen geschiedt via de website van Movitalis of via inschrijfformulieren tijdens evenementen.
 2. Bij een maximum vastgestelde hoeveelheid deelenemers geschiedt de afhandeling van inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
 3. Speciale aanbiedingen zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door Movitalis aan Deelnemer. Deze schriftelijke bevestiging kan per persoonlijke overhandiging, per post of per e-mail plaatsvinden.
 5. Met het inschrijven en deelnemen aan een Training verklaart Deelnemer impliciet dat hij/zij hier fysiek en psychisch toe in staat is. Deelnemer draagt zelf volledige verantwoording voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 4: Betaling

 1. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten vooraf te voldoen in twee termijnen.
 2. De betaaltermijnen worden per Training expliciet vermeld op de website of op het inschrijfformulier.
 3. De eerste termijn dient vóór een per Training vastgesteld moment na inschrijving te zijn voldaan.
  Na ontvangst van de eerste termijn is de inschrijving definitief.
 4. De tweede termijn dient vóór een per Training vastgesteld moment voor aanvang te zijn voldaan.
 5. Prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief het de wettelijk van toepassing zijnde BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. De twee termijnen dienen uiterlijk op de per Training vastgestelde momenten te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Movitalis onder vermelding van naam en datum van de Training, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 7. Indien volledige betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen dan behoudt Movitalis het recht deelname te weigeren totdat de volledige kosten zijn voldaan. In geval van niet tijdige betaling is Movitalis te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.

Artikel 5: Wijziging & Annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Movitalis te allen tijde de mogelijkheid de Training te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit artikel bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Training, ziekte van een trainer/coach of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Movitalis noodzakelijk zijn.
 2. Movitalis behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de training. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de training kosteloos te annuleren. Het reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de training wordt in dat geval door Movitalis aan Deelnemer gerestitueerd.
 3. Wijziging van de data van de training door Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 4. Annulering door Deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van de inschrijving is kostenloos tot aan de betaling van de eerste termijn van de training. Bij annulering vanaf de vervaldatum van de eerste termijn tot aan de vervaldatum van de tweede termijn wordt 50% van het gehele overeengekomen bedrag van de Training in rekening gebracht. Bij annulering na de vervaldatum van de tweede termijn wordt het gehele overeengekomen bedrag van de Training in rekening gebracht.
 5. In geval van (tussentijdse) annulering van de training heeft Deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de kosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan Movitalis) bestaat de mogelijkheid de training in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

Artikel 6: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Movitalis gerechtigd de training te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de training, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Movitalis redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in de apparatuur.
 2. In het geval dat de training wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel 5 lid 2 van overeenkomstige toepassing

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Movitalis is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de training.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Movitalis , is Movitalis op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de training, een en ander in overeenstemming met artikel 3, lid 5.
 3. Movitalis is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de training door Movitalis.
 4. Deelnemer vrijwaart Movitalis voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
 5. Movitalis is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de training, zoals opgedaan tijdens de training.
 6. Aansprakelijkheid van Movitalis voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Movitalis uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de training waarmee de schade een verband heeft.
 8. De aansprakelijkheid van Movitalis is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Movitalis in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Movitalis aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movitalis .
 2. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een training door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden. Het is Deelnemer wel toegestaan om foto’s of korte video’s te maken voor plaatsing op social media, zonder daarbij de inhoud of materiaal van de Training openbaar te maken.

Artikel 9: Bijzondere bepalingen

 1. Movitalis behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende training en/of toekomstige trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte trainingskosten onverlet.
 2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10: Toepasselijk recht & geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en Movitalis is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Movitalis is gevestigd.